Siirry sisältöön

Yhdessä kehittäen vaikuttavampia palveluita kuntalaisille

Vaalan kunnassa toimitaan kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja pärjäämisen edistämiseksi aktiivisesti eri sektoreilla. Yhteisöllisyys on osallisuuden rinnalla merkittävä tekijä arjessa niin kuntalaisille kuin työntekijöillekin.  Yhteisöllisyys syntyy vaikuttamismahdollisuuksista ja vuorovaikutuksessa, jossa jokainen kohdataan arvostaen. Tällä hetkellä on havaittavissa kasvava joukko ilmiöitä ja yhteiskunnallisia haasteita, joiden kohtaaminen edellyttää laaja-alaista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä. Ilmiöille tulee rakentaa niiden ratkaisemiseksi räätälöityjä ja paikallisia toimintamalleja. 

Kevään 2024 aikana Vaalassa on kokoonnuttu kolmeen työpajaan kehittämään yhdessä toimintamalleja osallisuuden ja pärjäämisen lisäämiseksi.  Työpajoihin ovat osallistuneet hyvinvointiosaston henkilöstö ja hallinto-osastolta työllisyyden edistämiseksi toimivia henkilöitä. Perustana työpajoissa yhteiskehittämiselle on ollut systeeminen työskentely, jossa tehdään töitä verkoston kanssa yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden eteen.  

Työpajoissa on lähdetty liikkeelle kartoittamalla henkilöstön kanssa jo olemassa olevia verkostoja sekä yhteistyökumppaneita. Työpajoissa on keskusteltu systeemisestä työotteesta ja verkostojen merkityksestä omaan työhön ja katsottu omia verkostoja erilaisista näkökulmista. Osallistujat ovat jatkaneet työskentelyä myös työpajojen väliin sijoitettujen välitehtävät avulla. Henkilöstön osaamista on vahvistettu kehittäjäasiakastoiminnasta ja yhteiskehittämisestä sekä yhdessä on pohdittu haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyöstä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Työpajoissa on kiinnitetty huomiota myös jo toimiviin käytänteisiin sekä esteisiin, jotka hidastavat yhteistyön kehittymistä.  

Työpajoissa ilmapiiri on ollut innostunut ja osallistujat ovat olleet mukana keskustellen ja tuoden aktiivisesti esille omia kokemuksiaan verkostotyön vaikuttavuudesta omaan työhön sekä asiakkaille.  Kysymyksiä on herättänyt myös uusien toimintatapojen, kuten kehittäjäasiakastoiminnan, juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi. Työpajojen palautteissa on tullut esiin, että kaikki osallistujat ovat kokeneet käsiteltyjen aiheiden liittyvän omaan työhön ja jokaisesta työpajasta on saatu eväitä omaan työhön. 

Vaalan kunnan osahankkeessa yhtenä tavoitteena on mallintaa palvelupolkuja kunnallisissa palveluissa, jonka vuoksi on tärkeää lisätä ymmärrystä toisten toimijoiden palveluista sekä verkostoista, joissa toimitaan. Yhdessä toimien palvelupolut saadaan yhteensopiviksi. Syksyn työpajoihin onkin kutsuttu mukaan muita kunnassa toimivia verkostojen jäseniä eri organisaatioista ja yhdistyksistä sekä kehittäjäasiakkaita. Tavoitteena on syksyn aikana sovittaa yhteen kunnan palvelupolut muiden palvelujen, kuten hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin palveluiden kanssa. 


(Kuva: Ritva Sauvola)

 

Kirjoittaneet 

Jaana Paloviita, hankekoordinaattori,  Vaalan kunta 

Ritva Sauvola, hankekehittäjä, Vaalan kunta 

Ulla Sotaniemi, erityisasiantuntija, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus