Siirry sisältöön

Tukea, ruokaa ja turvaverkkoja – Iissä rakennetaan asukkaille parempaa arkea

Iin kunnassa tehdystä tutkimuksesta selviää kuntalaisten huoli hyvinvoinnista ja taloudellisesta pärjäämisestä. Prikka kiertoon- ja HOP-hankkeiden yhteistyön tavoitteena on tukea kunnan asukkaiden hyvinvointia.

Suomessa on meneillään säästötoimenpiteitä ja muutoksia, joiden seurauksena taloudellisen pärjäämisen haasteet kasvavat. Ruoka-apua tarvitsevien määrä koko maassa on kasvanut viime vuosien aikana, ja avun tarve ei näytä vähenemisen merkkejä.

Taloudelliset ongelmat lisääntyvät erityisesti niillä ihmisillä, joiden resurssit ovat entuudestaan niukat ja luottamus omaan pärjäämiseen sekä yhteiskunnan palvelujärjestelmään on heikentynyt. Myös heillä, jotka ovat tähän saakka pärjänneet kohtuullisesti, voi tulevaisuudessa olla taloudellisia haasteita arjessaan.

Myös Iin asukkaat ovat tuoneet esille huolta taloudellisesta pärjäämisestään vuonna 2023 tehdyssä Miten nää voit? -hyvinvointikyselyssä.

– Taloudellinen huoli näkyy hyvinvointikyselyn lisäksi Iin kunnan hyvinvointia mittaavissa indikaattoreissa, jossa korostuu erityisesti lasten, perheiden ja eläkeläisten pienituloisuus, Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kertoo.

Kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on asettanut taloudellisten turvaverkostojen vahvistamisen yhdeksi päätavoitteekseen vuodelle 2024. Kunnassa kehitetään uusia tapoja ihmisten arjen tueksi ja otetaan käyttöön hyväksi koettuja toimintamalleja ketterästi ja monitoimijaisesti. Räinä huomauttaa, että hyviä tuloksia toiminnasta on saatu jo aiemmin:

– Parin viime vuoden ajan Iin kunnan alueella on kehitetty Iin kunnan ja yhdistysten yhteistyösopimusmallia, jonka avulla voidaan auttaa perheitä hävikkiruoan avulla. Elämäntilanteet voivat muuttua äkillisesti ja näihin tilanteisiin on saatu apua nopeasti.

Iin kunta on nyt mukana kahdessa Euroopan sosiaalirahaston tukemassa kehittämishankkeessa, jotka tähtäävät paikallisen yhteistyön vahvistamiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja taloudellisen pärjäämisen edistämiseen.

HOP – Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä kuntalaisille

HOP Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä arjen pärjäämisestä sekä kehittää, testaa ja pilotoi työmenetelmiä sekä välineitä haastavassa tilanteessa elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Iissä hanke käynnistää yhdessä kunnan ja hyvinvointialueen eritoimijoiden kanssa yhteiskehittämistä, jonka tavoitteena on vahvistaa iiläisten pärjäämistä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Huhtikuun 2024 aikana hanke on kerännyt tietoa iiläisten arjen pärjäämisestä kyselyn avulla. Näitä tuloksia hyödynnetään yhteiskehittämisen eri vaiheissa. Lisäksi pilotoidaan kehittäjäasiakastoimintaa osallisuuden vahvistamiseksi sekä kartoitetaan eri toimijoiden osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhteistyössä kuntalaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa rakennetaan toimintamalli, jonka avulla voidaan ketterästi ja laajalla toimijuudella reagoida asukkaiden arjen haasteisiin.

– Tarkoituksena on luoda iiläisille uskoa ja luottamusta siitä, että apua ja tukea on saatavilla ja että vaikeistakin tilanteista on mahdollista selvitä yhdessä. Tavoitteet saavutetaan paikallista yhteistyötä ja osallisuutta vahvistamalla ja ammattilaisten sekä eri toimijoiden osaamista vahvistamalla, kertoo HOP-hankkeen projektipäällikkö Maire Vuoti.

Prikka kiertoon – ruoka-apua ja ruokahävikin vähentämistä

Iin kunnassa on käynnistetty ruoka-aputoiminnan kehittäminen yhteistyössä Prikka kiertoon 2023–2025-hankkeen kanssa. Iihin luodaan toimintamalli, jossa kunnan alueella syntyvää ruokahävikin määrää vähennetään ja ruoka-apu tavoittaa entistäkin paremmin kaikki sitä tarvitsevat.

Prikka kiertoon -hankkeessa on rakennettu Ouluun menestyksekäs ylijäämäruoan hyödyntämisen malli, joka mahdollistaa tehokkaan ruokahävikin jakelun ja uudelleenkäytön. Nyt hanke kehittää ruoka-aputoimintaa myös Iissä.  Hankkeen keskiössä on paitsi ruoka-aputoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen, myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen.

– Prikka kiertoon -hanke tukee Iin kuntaa, alueen toimijoita ja asukkaita kehittämään toimintaa heidän omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, kertoo hankkeen kuntayhteistyöstä vastaava ODL:n koordinaattori Anna Olsen.

– Tavoitteenamme on tiivistää paikallista yhteistyötä ja pilotoida kuntaan soveltuvaa ruoka-aputoimintaa Prikka-hankkeen osaamista ja toimintamalleja hyödyntäen. Samalla vähennetään ruokahävikkiä ja edistetään kestävää kehitystä, jatkaa Olsen.

Yhteiset kuntalaiset, yhteinen tulevaisuus

Kunnan ja hankkeiden kehittämistyö on aloitettu kartoittamalla nykytilannetta, tarpeita ja toiveita sekä kokoamalla toimijoita yhteen. Yhteistyön tuloksena alueelle syntyy entistä parempi taloudellisen hyvinvoinnin turvaverkko.

– Taloudellisen hyvinvoinnin ja turvaverkon luomisessa on olennaista, että muun muassa Iin kunta, Iin seurakunta, Pohde ja yhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä. HOP- ja Prikka kiertoon -hankkeiden kanssa lähdemme luomaan taloudellisen hyvinvoinnin turvaverkkoa Iihin, kertoo Räinä.

– On tärkeää pohtia, että miten voimme yhdessä tehdä asioita paremmin nykyisiä resursseja hyödyntäen. Meillä on yhteiset kuntalaiset, Räinä lisää.

HOP Hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja muut hanketoteuttajat ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Vaalan kunta. Oulun ammattikorkeakoulun mukana hanketoimijana myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske, kumppaneina Pohde ja Takuusäätiö sekä Ii, Pudasjärvi ja Nivala. Hanke toteutetaan vuosina 2023–2025. Hankkeesta lisää osoitteessa https://hop.diak.fi/ 

Prikka kiertoon 2023–2025 -hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella sekä hanketoteuttajien omarahoituksella. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Lisätietoa hankkeesta osoitteessa www.hdl.fi/prikka-kiertoon

Tiedote on julkaistu STT:llä 18.4. Pääset lukemaan alkuperäisen tiedotteen tästä linkistä.